Kategori Arşivi: Tasavvuf

Prof. Dr. Vahit TÜRK: Orhun Yazıtlarından Kutadgu Bilig’e Din Dili

Orhun Yazıtlarından Kutadgu Bilig’e Din Dili Prof. Dr. Vahit TÜRK   TÜRK YURDU Mart 2011 – Yıl 100 – Sayı 283   Din Nedir? İslam kaynaklarına göre din, dört maddede toplanacak şekilde

A. Süheyl ÜNVER: Türk Tezyinatında Ruhumuzun Payı

Türk Tezyinatında Ruhumuzun Payı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver İnsan rûhu bu. Kâinatın ruhunun hulâsası. İnsan ömrü yaşla ölçülemiyecek kadar eski. Ben, birisini meselâ 40 yaşında görünce 100 milyar kırk yaşında

Prof. Dr. Necdet TOSUN: TASAVVUFUN İSLÂM SAN’ATLARINA TESİRİ

TASAVVUFUN İSLÂM SAN’ATLARINA TESİRİ Necdet TOSUN İslam sanatlarından şiir, musikî, hat, ebrû gibi sahalarda eser verenlerden bir çoğunun hayatı incelendiğinde tasavvuf kültürüyle ve tekkelerle ilişkili kişiler oldukları görülmektedir. Hz. Mevlânâ’nın altı ciltlik

Dr. Hayati BİCE: “POSTMODERN MEHDİ”

“POSTMODERN MEHDİ” BU YIL GÜNCELLENİR Mİ?* “Postmodern Mehdi ve Taliban Hareketi” Üzerine Dr. Hayati BİCE   “Âhir Zaman” konusunun bütün zamanlarda müslümanların ilgi alanında olduğu Hoca Ahmed Yesevî şiirlerinden de kolayca anlaşılabilir. Günümüzden 900

Zeki Velidi TOGAN: YESEVÎLİĞE DAİR BAZI YENİ MALÛMAT

YESEVÎLİĞE DAİR BAZI YENİ MALÛMAT Zeki Velidi Togan Köprülü Armağanı, TTK, s.523-529. I. Fuad Köprülü’nün “İlk Mutasavvıflar”ı için başlıca kaynak olan Hazînî’nin “Cavâhir-ül-ebrâr min emvâc-i ’l-bihâr” artık Halis Efendi kitapları arasında bulunmamaktadır.

Yesevî Türbesi Kuşak Yazıları

GAYBIN ANAHTARLARI *** Hayati BİCE *** Yesevi Türbesi kubbe altı kuşak yazılarına bütünüyle hiç bir bir arada yer verilmemiştir. 7 Nisan 2022 tarihinde TVNET çekimleri için yaptığımız ziyarette bu yazıların anlaşılması için

Hayati  BİCE: ‘İslamofobi   ya da  Müslümanları İslam’la Korkutmak…

‘İslamofobi   ya da  Müslümanları İslam’la Korkutmak… Dr.  Hayati  BİCE Batılılar, fundamentalist (radikal) İslamcı gibi yaftalarla mahkum ettikleri pek çok İslâmî hareketi, karalama yoluna başvuruyorlar. Müslümanları adeta İslam ile korkutuyorlar İslamofobi, son

Fritz MEİER: SÛFİLİK ve İSLÂM

SÛFİLİK VE (İSLÂM) KÜLTÜRÜNÜN SONA ERİŞİ* Fritz MEİER KAYNAK: Ankara Üniversitesi DİL VE TARİH COĞRAFYA Fakültesi Dergisi Cilt XXVIII-Sayı:1-2 * Ocak-Haziran 1970 Bu şekilde formüle edildiğinde “Sûfîlik ve İslâm kültürünün sona erişi”

Prof. Dr. Hilmi DEMİR: Selefilerin Türbe Düşmanlığı

Mezarları ve türbeleri neden yıkıyorlar? Hilmi DEMİR 30.11.2019 Irak ve Suriye’de 2014 yılında sözde devletini ilan eden DEAŞ, yalnızca toprağın üstündekilere zulmetmedi. Bir o kadar da toprağın altındakiler zulüm gördü. Sünni mezarlık

Halim KAYA: “Yılların İzi” / Mahir İz Hatıratı

“MAHİR” BİR MUALLİMİN “İZ”LERİ Halim KAYA 08.02.2022 Mahir İz ismini ilk okuduğumuz kitaplarda kendisine yapılan atıflarla tanıdım. Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine geçişte kültür ve medeniyet taşıyıcı önemli kişilerden birisidir. Daha sonra “Din ve

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR: Timur ile İbn Haldun’un Buluşması

Endülüs’ten Türkistan’a, Bir Medeniyet Çemberinin Tamamlanışı: Yesevȋ Muhibbi Timur ile İbn Haldun’un Buluşması Mehmet Akif OKUR mehmetakifo@yahoo.com   Giriş Ünlü tarihçi Toynbee’nin Mukaddime’sinden “her hangi bir zaman ve mekanda bir zihin tarafından

Türkçe  – Akıl – Tasavvuf / Dr. Hayati BİCE

TAKDİM Tasavvuf, zikir vasıtası ile Allah ile doğrudan bir ilişki kuran sûfinin, kendi nefsini tanımakla Rabbini tanıması ve rızâsına ermesi ile gelişen bir ruhanî süreçtir. Uzun yıllardır Hazret Sultan Yesevî’nin hayatını ve

Prof. Dr. Semih CEYHAN: İbn Haldûn’un Sûfîlere ve Tasavvufa Bakışı

İbn Haldûn’un Sûfîlere ve Tasavvufa Bakışı: Umranda Tasavvuf İlmi Semih Ceyhan Dr., TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, İstanbul.   İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) ilimlere (şer‘î ve aklî ilimler) bakışı üç boyutludur: Birincisi, ilimler

Yaşar Nuri ÖZTÜRK: YESEVÎLİK

  YESEVÎLİK Yaşar Nuri ÖZTÜRK Türk mistik şuurunun oluşmasında ilk büyük etkiyi yapan kurum, Yesevîlik’tir. Yesevîlik’in etkisinin büyüklüğünü, ondan kaynak­lan*™ Bektaşîlik ve Nakşîlik’in etkilerini de göz önünde tutarak değerlendirmek gerekir. Türk irfanına

Halim KAYA: DİVÂN-I HİKMET’İN KAVRAM HARİTASI

Bir Adanmışlığın Neticesi: DİVÂN-I HİKMET’İN KAVRAM HARİTASI Halim KAYA Bir tıp doktoru hem de hazık bir hekim olarak kültür ve edebiyatla ilgilenenlerin yakından takip ettikleri eserlere imza atan Hayati Bice’nin, son eseri

Mairamkan ISABAEVA: Türkistan’da Civanmert Dayanışması

ORTA ASYA KÜLTÜRÜNDE CİVANMERT DAYANIŞMASI (AHİLİK) VE TARİKAT İLİŞKİSİ Mairamkan ISABAEVA* * Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, mairamkan.isabaeva@hotmail.com Öz Herhangi bir meslek ile geçim